Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie aktualności warunków realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Wydobywanie węgla kamiennego wraz z kopalnią towarzyszącą ze złoża Brzezinka 3”. 2024-01-05 09:34:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 19/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej na działkach nr 415/121 i 3464/127 obręb 0001 Brzezinka karta mapy 3”. 2024-01-02 13:49:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nowobudowanego budynku usługowego w Mysłowicach przy ul. Murckowskiej/Kornela Makuszyńskiego na działkach nr 262/115, 625/101, 629/112, 723/109, 632/109, 635/112, 626/101, 627/101, 1113/3 (działka na terenie Gminy Lędziny)”. 2024-01-02 13:48:17
Komunikat — brak możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w dniu 28.12.2023 r. od godziny 12:00 2023-12-27 09:55:23
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2023-12-22 10:50:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 18/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Zmiana sposobu użytkowania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego na sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka na działkach nr 3781/221, 3451/228, 3412/228, 3970/229 obręb 0002 Brzęczkowice karta mapy 1”. 2023-12-21 12:44:36
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana użytkowania gruntu leśnego na użytek rolny na działce nr 14 w obrębie ewid. 0005 Krasowy w Mysłowicach”. 2023-12-21 09:35:11
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2024. 2023-12-21 09:24:35
Obwieszczenie o I terminie licytacji Honda Civic 2023-12-20 12:04:05
Obwieszczenie o I terminie licytacji Audi 2023-12-20 12:02:46
Obwieszczenie o I terminie licytacji Fiat Punto 2023-12-20 12:01:35
Wektory Życia 2023-12-20 09:20:31
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie działań na rzecz przystosowania do życia w społeczeństwie osób niewidomych i słabowidzących, będących mieszkańcami Mysłowic”. 2023-12-19 13:20:19
Powołanie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego Zarządzeniem nr 662/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z 24 listopada 2023 r. 2023-12-15 12:27:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice w roku 2024”. 2023-12-14 14:59:43
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego na rok 2024 2023-12-14 09:00:53
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN wraz z budową zestawów złączowo-pomiarowych nN dla zasilania w energię obiektów wielolokalowych i stacji ładowania pojazdów w Mysłowicach przy ul. Chopina na działkach nr 9051/349, 9348/349, 9054/349, 7774/348, 7608/348, 7610/348, 6183/348, 7609/348 obręb 0007 Mysłowice karta mapy 3”. 2023-12-14 08:27:56
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 11.12.2023 r. zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek spółki IOZE Invest Sp. z o.o., ul. Skrajna 41 a, 25-650 Kielce, w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach (znak SKO.OSW/41.9/502/2023/18735/KK z dnia 20.09.2023 r.) wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jazu wraz z Małą Elektrownią Wodną, przepławką dla ryb oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jaworzno, gm. Jaworzno, pow. Jaworzno oraz miejscowości Mysłowice, gm. Mysłowice, pow. Mysłowice” przewidzianego do realizacji w Jaworznie, na dz. nr 2883 i 2787, obręb Jaworzno Miasto oraz w Mysłowicach na dz. nr 471/187 i 483/185 obręb Brzezinka. 2023-12-13 09:08:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11.12.2023 r. zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Pani Joanny Atamaniuk – Kwadrat Polska SP. z o. o. SP. K. - działającej w imieniu LT2 Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna i towarzyszącą na działkach nr 1705/248, 1713/248, 1427/248, 1429/248, 1432/248, 1154/248, 1156/248, 1158/248 w Mysłowicach, Gmina Mysłowice.” 2023-12-12 08:50:02
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mysłowicach przy ul. Podgórskiej, obręb 0002 Brzęczkowice, oznaczonej jako działka nr 874/357 i nr 2047/349. 2023-12-11 09:15:09
ZPM 688/23 Komisja konkursowa 2023-12-08 13:23:05
Oferta na realizację zadania publicznego „Paczki świąteczne”. 2023-12-07 12:36:21
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu (stan na dzień 28.11.2023 r.) 2023-12-05 08:17:47
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”. 2023-12-04 16:59:54
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pn. „Prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach wsparcia dziennego dzieciom z terenu Mysłowic” 2023-12-04 16:58:55
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN oraz budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, budowa słupów nN w Mysłowicach przy ul. Makuszyńskieo na działkach nr 934/76, 383/17, 621/80,622/80, 570/80, 571/80, 747/81, 247/1”. 2023-12-01 11:28:18
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Zielnioka na działkach nr 1522/281, 2516/288, 2700/274, 1573/272, 3037/274, 3038/274, 805/273”. 2023-12-01 11:26:58
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach 2023-11-30 15:26:13
Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. 2023-11-30 15:24:16
Ogłoszenie wyników konkursu dotyczącego przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2022 r. 2023-11-30 15:20:47
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej na działkach nr 3515/175, 8854/175, 1634/175, 1650/168, 1638/167, 1639/166, 1649/168, 1648/168, 2885/150”. 2023-11-30 13:27:40
Aktualizacja danych w zakresie nazwy instalacji radiokomunikacyjnej 2636 (32865N!) JASTRUNA (KKA_MYSLOWICE_JASTRUNA) oraz nazwy i wielkości emisji w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica 92C. 2023-11-29 14:45:17
Obwieszczenie o II licytacji 2023-11-27 13:19:17
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Mysłowice w zakresie pomocy społecznej, w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2023-11-27 10:21:10
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.17.2023.AŻP o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”. 2023-11-24 13:52:29
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2023 r. znak: RKO.6220.17.2023.AŻP o wydanej decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach”. 2023-11-24 13:46:12
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach obwieszczeniem informującym strony zawiadamia, że decyzją z dnia 20 listopada 2023 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.523.2023.HS zostały udzielone Gminie Mysłowice pozwolenia wodnoprawne. 2023-11-24 09:25:59
Zarządzeniem nr 659/23 Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 23 grudnia 2023 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Domu Senior-WIGOR” na rok 2024. 2023-11-23 13:29:37
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa (rozbudowa) sieci elektroenergetycznej nN w Mysłowicach przy ul. Elizy Orzeszkowej na działce nr 3078/37 obręb 0001 Brzezinka karta mapy 3”. 2023-11-23 12:55:01
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek zakładu Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,OSYS'' Zdzisław Osys, Ciągowice ul. Zwycięstwa 79, 42-450 Łazy, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 27.01.2020 r., znak: GL.ZUZ.2.421.890.2019.MW/RKW-2020-641, na szczególne korzystanie z wód. 2023-11-23 09:00:01
Aktualizacja danych w zakresie nazwy instalacji radiokomunikacyjnej 8270 MYSLOWICE_REAL (32421 KKA_MYSLOWICE_BONCZYKA) oraz nazwy i wielkości emisji w Mysłowicach przy ul. Ks. Norberta Bończyka 40 2023-11-22 11:44:22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej 2023-11-20 14:22:36
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Mysłowicach . 2023-11-17 11:30:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Harcerzy Śląskich na działkach nr 1624/95, 1625/95 i 1401/102 obręb 0010 Wesoła karta mapy 3”. 2023-11-17 08:55:43
Obwieszczenie o I licytacji 2023-11-16 11:40:49
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.11.2023 r. zawiadamiające strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej na kompleksie nieruchomości zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Karola Miarki 17” 2023-11-15 12:39:46
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.11.2023 r. podające do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej na kompleksie nieruchomości zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Karola Miarki 17” 2023-11-15 12:37:33
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. 2023-11-14 15:34:31
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w mieście Mysłowice w roku 2024”. 2023-11-09 15:10:32
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Laryskiej, Leśnej i E. Orzeszkowej w Mysłowicach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-09 13:41:07
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działkach nr 4047/196, 2961/191, 3871/196, 3869/196, 234/7, 4046/196, 2150/196, 2136/190, 1346/202”. 2023-11-09 08:31:16
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji 2023-11-03 10:56:27
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna zawiadamia, że na wniosek Tauron Inwestycje Sp. z o.o., 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14, reprezentowany przez pełnomocnika tj: P. Artura RZEPKĘ (RZEPKA), 43-170 Łaziska Górne, ul. Starowiejska 11, który został przekazany przez Prezydenta Miasta Mysłowic w dniu 29 czerwca 2023 r., oraz uzupełniony przez inwestora w dniu 21 lipca 2023 r. w dniu 27 października 2023 r. Prezydenta Miasta Jaworzna wydał Decyzję Nr 1/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla „Rozbudowa farmy fotowoltaicznej na terenie byłego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach ewidencyjnych nr 91/20, 19, 112/17, 113/18, 79/20, 21 w obr. Kosztowy; nr 83/13, 17, 18, 19, 20, 34/25, 37/24, 52/15, 54/14 w obr. Brzezinka; nr 1844/58, 1870/54, 1871/48, 1873/48, 1875/51, 1876/49, 565/49, 566/49, 697/57, 1864/57 w obr. Dziećkowice; na części działki nr 28 w obr. Brzezinka oraz na częściach działek nr 1861/57, 1872/48, 1874/51, 1877/49 w obrębie Dziećkowice. 2023-11-02 08:00:34
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jaworzna zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Tauron Inwestycje Sp. z o.o., 42-504 Będzin, ul. Pokoju 14, reprezentowany przez pełnomocnika tj: P. Artura RZEPKĘ (RZEPKA), 43-170 Łaziska Górne, ul. Starowiejska 11, który został przekazany przez Prezydenta Miasta Mysłowic w dniu 29 czerwca 2023 r., oraz uzupełniony przez inwestora w dniu 21 lipca 2023 r. istnieje możliwość zapoznania się z aktami i zebranym materiałem dowodowym dotyczącym prowadzonego postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla „Rozbudowa farmy fotowoltaicznej na terenie byłego miejsca magazynowania odpadów paleniskowych Elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach – Dziećkowicach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tj: na działkach ewidencyjnych nr 91/20, 19, 112/17, 113/18, 79/20, 21 w obr. Kosztowy; nr 83/13, 17, 18, 19, 20, 34/25, 37/24, 52/15, 54/14 w obr. Brzezinka; nr 1844/58, 1870/54, 1871/48, 1873/48, 1875/51, 1876/49, 565/49, 566/49, 697/57, 1864/57 w obr. Dziećkowice; na części działki nr 28 w obr. Brzezinka oraz na częściach działek nr 1861/57, 1872/48, 1874/51, 1877/49 w obrębie Dziećkowice. 2023-10-31 14:54:48
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16.10.2023 zawiadamia, że wydał decyzję z dnia 16 października 2023 r., znak: DLI-III.7620.22.2022.KS.8(KŻ) (DLI-II.KS), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r., znak: IFXIII.747.24.2021, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pn.: „Budowa gazociągu Dąbrowa Górnicza – Szopienice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa śląskiego”. 2023-10-30 08:19:30
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działkach nr 3869/196, 3871/196, 4047/196, 4046/196, 1346/202, 2136/190, 2150/196”. 2023-10-27 13:12:33
Wyniki badań wody w październiku 2023 r. 2023-10-27 11:55:45
Aktualizacja zgłoszenia (32439N!) PRZEMSZA (KKA_MYSLOWICE_ZIETKA) zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Ziętka 116 w Mysłowicach. 2023-10-26 13:46:36
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego na sieć wodociągowo-kanalizacyjną w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka na działkach nr 3781/221, 3451/228, 3412/228, 3970/229”. 2023-10-26 10:00:24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej na działkach nr 415/121 i 3464/127”. 2023-10-26 09:28:29
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego, ul. Św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2023-10-25 12:30:11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nowobudowanego budynku usługowego w Mysłowicach przy ul. Murckowskiej/Kornela Makuszyńskiego na działkach nr 262/115, 625/101, 629/112, 723/109, 632/109, 635/112, 626/101, 627/101, 1113/3 (działka na terenie Gminy Lędziny)”. 2023-10-23 10:17:26
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Gminy Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2023-10-18 14:08:17
Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu (stan na dzień 12.10.2023 r.) 2023-10-17 13:42:31
Ogłoszenie dot. projektów które zostały wybrane w VIII edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2023-10-16 10:38:02
Zawiadomienie o ustaleniu przebiegu granic działek ewidencyjnych 2023-10-12 11:30:01

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Górny

Data wytworzenia:
12 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Górny

Data publikacji:
12 paź 2023, godz. 11:27

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Smantek

Data aktualizacji:
16 paź 2023, godz. 13:30