Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Urząd Miasta Mysłowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.myslowice.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Część plików (w szczególności dokumenty zewnętrzne, np. oświadczenia majątkowe, oferty) dostępne są w postaci skanów.
b) nieproporcjonalne obciążenie:
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
Mapy. Filmy na żywo. Dokumenty wytworzone przez inne podmioty. Archiwalne dokumenty opublikowane przed wejściem ustawy.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2023-09-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-10-09

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu,
- wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Agnieszka Sawicka
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
dostepnosc@um.myslowice.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
32 31 71 313

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
2023-09-25
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2023-10-09
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać: - dane osoby zgłaszającej żądanie, - wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, - sposób kontaktu, - wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (jeżeli dotyczy). Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Siedziba główna: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1

Pozostałe wydziały urzędu znajdują się:

ul. Strażacka 7 – Zespół Administracji Drogowej Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,

ul. Olbrychta Strumieńskiego 5 – Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Ochrony Środowiska,

ul. Mikołowska 50 – Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego.

ul. Pl. Wolności 5 - Wydział Podatków i Opłat lokalnych oraz Egzekucji, Wydział Budżetu, Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa, Wydział Infrastruktury Miejskiej, Wydział Architektury Planowania i Strategii, Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji.
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Powstańców 1:
Do budynku prowadzi 6 wejść, w tym od:
ul. Powstańców 1 dwa wejścia,
ul. Plac Wolności 5 jedno wejście,
ul. Strażackiej 1 na dziedzińcu wewnętrznym 3 wejścia.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Numeracja pokoi wykonana jest w kolorach kontrastowych. Pomieszczenia i poręcze wewnętrzne Urzędu opisane są alfabetem Braille’a.
Osoby ze szczególnymi potrzebami, w przypadku braku możliwości dotarcia do odpowiedniego wydziału, w celu załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kontakt z właściwym merytorycznie wydziałem poprzez pracownika Punktu Informacyjnego lub portierni. Pracownik danej komórki zejdzie do osoby zainteresowanej, czekającej przy Punkcie Informacyjnym lub portierni.
Dla osób na wózkach dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańca z toaletą dla osób niepełnosprawnych od wejścia A oraz każde piętro dostępne z windy przy wejściu D.
W budynku występują architektoniczne bariery pionowe w postaci kolumn.
W przejściach pomiędzy poszczególnymi częściami urzędu na każdym piętrze znajdują się schody.
W budynku nie ma:
- tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
- informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.
Wejście A od ul. Powstańców 1 – wejście główne:
Wejście główne do Urzędu Miasta Mysłowice
Do wejścia prowadzą schody, dostępny jest podjazd dla wózków.
Do wejścia prowadzi przedsionek, który zawiera 2 pary drzwi jednoskrzydłowych bez progów, w tym jedną parę drzwi automatycznych otwieranych na zewnątrz.
Wchodzi się bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca, w którym na wprost wejścia znajduje się Punkt Informacyjny.
W punkcie można skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego online, pętli indukcyjnej, oraz w razie potrzeby zostanie udzielona informacja, gdzie można załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie Biura Obsługi Mieszkańca korytarzem po lewej stronie za drzwiami jednoskrzydłowymi lekkim, otwieranymi do środka, bez progu.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się po przy podjeździe dla wózków.
Wejście B od ul. Powstańców 1:
Wejście B do urzędu
Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Do wejścia prowadzą duże dwuskrzydłowe, jednostronne drzwi otwierane do środka, za którymi znajdują się kolejne schody z poręczą po lewej stronie, prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe bez progu na korytarz główny.
Na wprost wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje, gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach (z poręczą po prawej stronie), na lewo, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.
Miejsca parkingowe (2) dla osób niepełnosprawnych znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ul. Plac Wolności w niewielkiej odległości od wejścia.
Poręcze przy Wejściach A i B opisane są alfabetem Braille’a
Wejście C od ul. Plac Wolności 5:
Wejście C do urzędu
Do wejścia prowadzą 2 schody oraz dwuskrzydłowe drzwi jednostronnie otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się kolejne schody prowadzące przez wahadłowe drzwi dwuskrzydłowe na korytarz główny i do windy, która znajduje się po prawej stronie.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na lewo od wejścia, na końcu korytarza po prawej stronie.
Wejście D na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:
Wejście D do urzędu stanowiące wyjście ewakuacyjne
Wejście D stanowi wyjście ewakuacyjne.
Wejście E na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:
Wejście E do urzędu
Do wejścia prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po stronie zewnętrznej i poręczą przy ścianie.
Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz z domofonem, za którymi znajdują się schody prowadzące na korytarz główny jak przy wejściu B. Domofon znajduje się po lewej stronie na znacznej wysokości (około 140 cm).
Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia, w której można uzyskać informacje gdzie załatwić konkretną sprawę lub zostanie wezwany pracownik odpowiedniego wydziału merytorycznego, którego dotyczy sprawa klienta.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na końcu korytarza po 2 schodach, po lewej stronie, przed drzwiami prowadzącymi do Biura Obsługi Mieszkańca.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu F.
Wejście F na dziedzińcu wewnętrznym od ul. Strażackiej 1:
Wejście F do urzędu
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu.
Osoby ze szczególnymi potrzebami, korzystające z tego miejsca parkingowego, w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie proszone są o kierowanie się do Wejścia Głównego ( wejście A ) od ulicy Powstańców 1.
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Strażackiej 7:
Wejście do Zespołu Administracji Drogowej (ZAD) Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji znajduje się na terenie ogrodzonym Straży Miejskiej z wejściem przez automatycznie otwieraną bramę.
Do wejścia ZAD prowadzą łamane schody o śliskiej nawierzchni, z barierką po obu stronach.
Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na piętro do pomieszczeń ZAD.
Pomieszczenia nie posiadają udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym toalety dla osób niepełnosprawnych. Numeracja pokoi wykonana jest w w kolorach kontrastowych.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pomieszczenia i poręcze wewnętrzne Urzędu opisane są alfabetem Braille’.
Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Zespole Administracji Drogowej proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.
W budynku nie ma:
- pętli indukcyjnych,
- tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
- informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Olbrychta Strumieńskiego 5:
Do budynku prowadzą 2 wejścia, w tym od:
ul. Strumieńskiego 5,
ul. Strumieńskiego 7 (dojazd do bloku).
Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla klientów urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Numeracja pokoi wykonana jest w w kolorach kontrastowych. Pomieszczenia i poręcze wewnętrzne Urzędu opisane są alfabetem Braille’.
Osoby ze szczególnymi potrzebami w celu skorzystania z możliwości załatwienia sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego lub Wydziale Ochrony Środowiska proszone są o wcześniejsze, indywidualne umówienie terminu spotkania z pracownikiem.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.
W budynku nie ma:
- pętli indukcyjnych,
- tabliczek informacyjnych dotyczących kierujących m.in. do toalet, windy, punktu informacyjnego,
- informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy.
Wejście od ul. Strumieńskiego 5 – wejście główne:
Do wejścia prowadzą jednoskrzydłowe drzwi z niewielkim progiem otwierane na zewnątrz, za którymi znajdują się schody prowadzące na pierwsze piętro do Sali Ślubów. Dostępna jest platforma dla wózków.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali Ślubów.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu na teren przy budynku.
Wejście od ul. Strumieńskiego 7 – Sala Ślubów:
Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Mikołowskiej 50:
Wejście do pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego znajduje się na parterze budynku, na terenie ogrodzonym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach z wjazdem przez automatycznie otwieraną bramę.
Do wejścia prowadzą 2 rodzaje drzwi:
- szklane, jednoskrzydłowe drzwi otwierane do środka,
- szklane drzwi rozsuwane.
Brak barier architektonicznych poziomych i pionowych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu po lewej stronie.
Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku.
Do budynku i pomieszczeń Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Urząd Miasta Mysłowice, ul. Plac Wolności 5, 41-400 Mysłowice
Tel. 32 31 71 100
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością – dogodne dojście do windy od dziedzińca wewnętrznego Urzędu.
Winda posiada system głośnomówiący i oznaczenia numerów pięter w alfabecie Braille’a.
Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Numeracja pokoi wykonana jest w kolorach kontrastowych. Pomieszczenia i poręcze wewnętrzne Urzędu opisane są alfabetem Braille’.
Toalety dla osób z niepełnosprawnością i/lub poruszających się na wózku znajdują się na wszystkich piętrach budynku. Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego online w Biurze Obsługi Mieszkańców (wejście od ulicy Powstańców 1).
Istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Tłumacz online. Treści znajdujące się na stronie pzg.warszawa.pl.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne: