Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Społeczne Agencje Najmu nr naboru: FERS.05.01-IZ.00-003/24 2024-04-18 15:39:13
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej na sieć kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej na działkach nr 3263/132, 3423/131, 2020/131, 1976/130, 1618/132”. 2024-04-18 14:19:09
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr WB.6740.6.1.2023.KF/WA z dnia 17 kwietnia 2024r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2024-04-17 14:06:04
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 27.03.2024 r. zawiadamiające strony postępowania, że Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wydał postanowienie znak WOŚ-II.6220.32.2023.AK z dnia 27.03.2024 r. o  podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zawieszonego postanowieniem WOŚ.6220.32.2023.AK z dn. 26.01.2024 r. 2024-04-10 15:12:31
Informacja Prezydenta Miasta Mysłowice dot. obszarowej oceny jakości wody dla miasta Mysłowice za rok 2023 dla miasta Mysłowice sporządzonej na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach. 2024-04-10 13:19:56
Wyniki badań wody w marcu 2024 r. 2024-04-10 11:06:34
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 08.04.2024 r. podające do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Atamaniuk – Kwadrat Polska SP. z o. o. SP. K. - działającej w imieniu LT2 Sp. z o. o. w dniu 27.03.2023 r. wydano decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna i towarzyszącą na działkach nr 1705/248, 1713/248, 1427/248, 1429/248, 1432/248, 1154/248, 1156/248, 1158/248 w Mysłowicach, Gmina Mysłowice.” 2024-04-08 12:53:41
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 08.04.2024 r. zawiadamiające strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku Pani Joanny Atamaniuk – Kwadrat Polska SP. z o. o. SP. K. - działającej w imieniu LT2 Sp. z o. o. w dniu 27.03.2023 r. wydano decyzję o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna i towarzyszącą na działkach nr 1705/248, 1713/248, 1427/248, 1429/248, 1432/248, 1154/248, 1156/248, 1158/248 w Mysłowicach, Gmina Mysłowice.” 2024-04-08 12:52:19
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania 7 budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działkach nr 2960/191, 2961/191, 4046/196, 4047/196, 3871/196, 3869/196 obręb 0002 Brzęczkowice karta mapy 1.” 2024-04-08 08:46:01
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa budynku usługowego o funkcji przychodni weterynaryjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich na działce nr 1532/32”. 2024-04-05 13:37:36
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej MYS0502A zlokalizowanej przy ul. Wielka Skotnica 90 w Mysłowicach 2024-04-05 11:50:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej dla nowobudowanego budynku usługowego w Mysłowicach przy ul. Murckowskiej/ Kornela Makuszyńskiego na działkach nr 2492/112 i 2493/112”. 2024-04-05 09:25:05
Pismo Prezydenta Miasta Jaworzna Nr WS.NSP.6821.3.2023 z dnia 26 marca 2024 r., nawiązujące do pisma Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Nr NWXIV.7581.3.6.2024 z dnia 18.03.2024 r., w sprawie odwołania Barbary Golasowskiej i Janusza Golasowskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 grudnia 2023 r. Nr WS.NSP.6821.3.2023 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu działki nr 674/139, położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych. 2024-04-03 09:28:35
Ogłoszenie o przetargu ofert 2024-03-29 10:29:57
Ogłoszenie o przetargu ofert 2024-03-29 10:24:49
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej 5929 (32428N!) MYSŁOWICE II (KKA_MYSLOWICE_SZABELNIA) zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej 15A. 2024-03-29 10:23:19
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr WB.6740.6.2.2023.EK/KF z dnia 27 marca 2024r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2024-03-27 10:03:10
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 r.” 2024-03-25 15:55:13
Postępowanie przetargowe PS/03/03/2024 Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – działka nr 2402/137 w Mysłowicach przy ul. Obrzeżnej Północnej. 2024-03-25 12:30:14
Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18.03.2024 r. znak NWXIV.7581.3.6.2024 r., w sprawie odwołania Barbary Golasowskiej i Janusza Golasowskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z 29 grudnia 2023 r. znak: WS.NSP.6821.3.2023 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieuchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 674/139 o pow. 0,0813 ha, położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza, stanowiącej współwłasność Gminy Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych. 2024-03-25 12:25:25
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.08.2023 zawiadamiające strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec węzeł Jęzor (z węzłem) - Mysłowice węzeł Brzęczkowice (bez węzła) oraz o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 2024-03-22 13:43:23
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 11.03.2024 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Kaprys Sp. z o. o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Przesiewanie ziemi dla potrzeb związanych z planowanym prowadzeniem działalności w zakresie zakładanie winnic i ogrodów oraz ich prowadzeniem od strony technicznej, w tym niwelacją terenu, sadzeniem, plewieniem, nawożeniem” na działkach o nr ewidencyjnych: 848/143, 669/142 i 845/138 przy ul. Kościelniaka w Mysłowicach. 2024-03-21 09:44:01
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej MYS0009J zlokalizowanej przy ul. Gen. Ziętka 74c w Mysłowicach 2024-03-21 08:53:49
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 19.03.2024 r. zawiadamiające strony postępowania, że na wniosek Scholz Polska Sp. z o. o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Działalność w zakresie zbierania odpadów przez Scholz Polska Sp. z o. o. pod adresem Mysłowice ul. Obrzeżna Północna 15F, 41 – 400 Mysłowice”. 2024-03-20 09:59:44
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 18.03.2024 r. znak NWXIV.7581.3.6.2024 r., dotyczące zawiadomienia, iż postępowanie w sprawie odwołania Barbary Golasowskiej i Janusza Golasowskiego od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z 29 grudnia 2023 r. znak: WS.NSP.6821.3.2023 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieuchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka numer 674/139 o pow. 0,0813 ha, położonej w Mysłowicach przy ul. A. Mickiewicza, stanowiącej współwłasność Gminy Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych, nie zostanie zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a., lecz wyznaczono nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. 31 maja 2024 r. - (artykuł stracił ważność) 2024-03-20 09:47:25
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Katowicach zawiadamia, że na wniosek zakładu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 41-404 Mysłowice z dnia 3 października 2023 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie istniejącym wylotem WD5 Ø600 mm zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1462/21 obręb 0003 Dziećkowice, do wód powierzchniowych płynących Rowu Kosztowskiego, wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacji deszczowej pochodzących z odwodnienia dróg lokalnych miasta Mysłowice w dzielnicy Dziećkowice. 2024-03-19 14:45:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Termomodernizacja, nadbudowie i przebudowie budynku domu dziecka w Mysłowicach przy ul. Żeromskiego na działce nr 1261/138 0009 Słupna karta mapy 1.” 2024-03-19 11:34:47
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 1/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w Mysłowicach w rejonie ulic Huta Amalii na działkach nr 2106/187, 2107/187, 7062/232, 5077/230 obręb 0007 Mysłowice karta mapy 3.” 2024-03-19 11:33:08
Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji 2/2024 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn: „Budowa budynku usługowego o funkcji przychodni weterynaryjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Mysłowicach przy ul. Piastów Śląskich na działce nr 1532/32”. 2024-03-19 11:03:11
Obwieszczenie 2024-03-19 09:46:36
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach konkursu: Społeczne Agencje Najmu nr naboru: FERS.05.01-IZ.00-003/24 Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) Priorytet V Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) Działanie 5.1 Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne) 2024-03-14 14:06:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Spokojnej na działkach nr 414/121 i 989/135”. 2024-03-13 15:11:00
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach przy ul. Górniczej na działkach nr 714/143, 715/136, 709/144, 708/147 w ramach zadania ,,Poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice w zakresie budowy windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 4 celem dostosowania obiektu do osób niepełnosprawnych” obręb 0007 Mysłowice karta mapy 5.” 2024-03-12 11:40:16
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku’’ ogłoszonego dn. 23.01.2024 r. do dnia 25.03.2024 r. 2024-03-11 15:05:18
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie unieważnienia czynności unieważnienia z dn. 28.02.2024 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą ,,Organizacja uprawiania sportu w 2024 roku’’ z dnia 23.01.2024 r. 2024-03-11 15:04:21
Obwieszczenie o II terminie licytacji 2024-03-07 14:46:34
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2024 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci gazowej śr/c w Mysłowicach przy ul. Konopnickiej na działkach nr 3292/3 i 3294/3 obręb 0005 Krasowy karta mapy 1”. 2024-02-28 14:27:53
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji uprawiania sportu w 2024 r. 2024-02-28 09:30:12
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zaprasza do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2389/3 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Bończyka. 2024-02-26 12:39:16
Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ekspresowej S1. 2024-02-26 11:33:58
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Mysłowicach zaprasza do przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działka nr 2393/3 zlokalizowanej w Mysłowicach przy ulicy Bończyka. 2024-02-26 09:27:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej (20kV) wraz z siecią SN i nN zlokalizowane na terenie Miasta Katowice przy ul. Beskidzkiej na działkach nr 957/38, 924/2 i 1074/2 oraz na terenie Miasta Mysłowice w rejonie ulic Kopalnianej i Piastów Śląskich na działkach nr 1145/69, 1146/69, 1149/69, 1152/69, 1155/69, 1158/69, 1099/32, 1574/32, 1573/32, 1575/9, 1055/9, 1024/32, 1019/32, 1012/32, 1025/32, 1244/32”. 2024-02-23 12:04:22
Pismo Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.5.2023 z dnia 14 lutego 2024 r., informujące o przesłaniu do Wojewody Śląskiego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 grudnia 2023 r. Nr WS.NSP.6821.5.2023, w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu działki nr 1292/147, położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza i ul. Jana Wysockiego stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych. 2024-02-23 12:00:31
Pismo Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.3.2023 z dnia 14 lutego 2024 r., informujące o przesłaniu do Wojewody Śląskiego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 29 grudnia 2023 r. Nr WS.NSP.6821.3.2023, w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu działki nr 674/139, położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych. 2024-02-23 11:59:35
Raport z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami miasta Mysłowice w zakresie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice. 2024-02-22 13:43:04
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Konopnickiej na działkach nr 1136/100, 2998/3, 3292/3, 3290/3, 3291/3, 3293/3, 3294/3”. 2024-02-22 12:56:54
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 22.02.2024 r. zawiadamiające strony postępowania o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowo - produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczna i towarzyszącą na działkach nr 1705/248, 1713/248, 1427/248, 1429/248, 1432/248, 1154/248, 1156/248, 1158/248 w Mysłowicach, Gmina Mysłowice.” 2024-02-22 12:48:13
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek BADURA Sp. z o.o., ul. Czarodziejska 2B/1, 30-322 Kraków, wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Mysłowicach przy ul. Gen. J. Ziętka 43, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów- Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów I kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach 2024-02-21 10:26:33
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej RTCN Katowice/Kosztowy zlokalizowanej przy ul. Orła Białego 34 w Mtsłowicach 2024-02-16 09:15:40
DYREKTOR MIEJSKIEGO ZARZĄDU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MYSŁOWICACH OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 2024-02-15 14:16:52
Decyzja Prezydenta Miasta Mysłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej znak GN-II.6821.4.2023.DB z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Mysłowicach przy ul. Podgórskiej, Obręb 0002 Brzęczkowice, oznaczonych jako działki nr 874/357 i nr 2047/349. 2024-02-15 14:06:36
Informacje dot. stanu realizacji zadań z V,VI ,VII i VIII edycji Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego 2024-02-15 09:30:00
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 2024-02-12 08:11:12
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej 56817 (34484N!) KKA_MYSLOWICE_A4PLAY, ul. Leśna. 2024-02-08 10:06:13
Aktualizacja danych instalacji radiokomunikacyjnej 52755 (32077N!) KKA_MYSLOWICE_KOSZTOWSKA, ul. Jurija Gagarina. 2024-02-08 10:04:22
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej BT24016 MYSŁOWICE MIKOŁOWSKA, ul. Mikołowska 31. 2024-02-07 13:29:57
Aktualizacja danych stacji radiokomunikacyjnej 50573 (32573N!) KKA_MYSLOWICE_CMOK, ul. Mikołowska 29. 2024-02-07 13:28:26
Aktualizacja danych instalacji radiokomunikacyjnej (32434N!) Oświęcimska_KKA_Mysłowice_Powstańców, ul. Powstańców 5. 2024-02-07 13:26:34
Aktualizacja danych instalacji radiokomunikacyjnej (32430N!) SKOTNICA (KKA_MYSLOWICE_ARMIIKRAJOWEJ), ul. Armii Krajowej 30. 2024-02-07 13:24:49
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.02.2024 r. zawiadamiające strony postępowania że w toku postępowania prowadzonego na wniosek z 21 lipca 2023 r. pełnomocnika działającego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi ekspresowej S1 odcinek Sosnowiec węzeł Jęzor (z węzłem) - Mysłowice węzeł Brzęczkowice (bez węzła), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wystąpił pismami z 1 lutego 2024 r. o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworznie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 2024-02-07 11:12:13
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Mysłowice - (artykuł stracił ważność) 2024-02-06 15:37:02
Ogłoszenie listy kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2024 2024-02-06 09:22:18
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 01.02.2024 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Udrożnienie rzeki Przemsza poprzez budowę przepławki wraz z budową MEW w miejscowości Sosnowiec.” 2024-02-05 11:23:55
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 26.01.2024 r. zawiadamiające strony postępowania, że w związku z wnioskiem Spółki IOZE Invest Sp. z o. o. , l. Skrajna 41a, 25-650 Kielce w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa jazu wraz z Małą Elektrownią Wodną, przepławką dla ryb oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Jaworzno, gm. Jaworzno, pow. Jaworzno oraz miejscowości Mysłowice, gm. Mysłowice, pow. Mysłowice”, przewidzianego do realizacji w Jaworznie, na dz. nr 2883 i 2787, obręb Jaworzno Miasto oraz w Mysłowicach na dz. nr 471/187 i 483/185 obręb Brzezinka. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej wydał postanowienie znak WOŚ-II.6220.32.2023.AK z dnia 26.01.2024 r. o zawieszeniu przedmiotowego postępowania administracyjnego. 2024-02-02 12:12:38
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania 7 budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działkach nr 2960/191, 2961/191, 4046/196, 4047/196, 3871/196, 3869/196”. 2024-02-02 12:11:30
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 21/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN dla zasilania zespołu budynków jednorodzinnych w Mysłowicach przy ul. Gabrieli Zapolskiej na działkach nr 3515/175, 8854/175, 1634/175, 1650/168, 1638/167, 1639/166, 1649/168, 1648/168, 2885/150 obręb 0007 Mysłowice karta mapy 3”. 2024-02-02 08:39:59
„Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych” 2024-02-01 14:33:51
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej w Mysłowicach przy ul. Zielnioka na działkach nr 1522/281, 2516/288, 2700/274, 1573/272, 3037/274, 3038/274, 805/273 obręb 0004 Kosztowy karta mapy 3”. 2024-01-31 15:16:01
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 18.01.2024 r. informujące, że na wniosek osób fizycznych, prowadzących spółkę cywilną wszczęte zostało postępowanie w sprawie: • przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 07.02.2020., znak; GL.ZUZ.2.421.891.2019.MW/RKW-2020-1008 na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu bezdotykowej myjni samochodowej oraz ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka, do urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10, 41 – 400 Mysłowice; • ustalenia kolejnego okresu obowiązywania z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 07.02.2020 r., znak GL.ZUZ.2.421.981.2019.MW/RKW-2020-1008 na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu bezdotykowej myjni samochodowej oraz ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanych w Mysłowicach przy ul. Ks. N. Bończyka, do urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10, 41 – 400 Mysłowice. 2024-01-31 14:30:55
Zmiana terminu licytacji 2024-01-31 10:15:11
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 22/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN oraz budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, budowa słupów nN w Mysłowicach przy ul. Makuszyńskiego na działkach nr 934/76, 383/17, 621/80,622/80, 570/80, 571/80, 747/81, 247/1 obręb 0006 Ławki karta mapy 1”. 2024-01-31 10:12:07
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją z dnia 14.01.2020 r., znak: GL.ZUZ.2.421.845.2019.MW/RKW-2020-272. 2024-01-30 09:32:19
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych – Klub Seniora” oraz „Zintegrowany system wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych – wspieranie osób po przebytej mastektomii”. 2024-01-30 07:36:13
Obwieszczenie o I terminie licytacji 2024-01-26 13:31:56
Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! 2024-01-25 11:57:02
Zawiadomienie Prezydenta Miasta Mysłowice wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w trybie art. 10 § 1 k.p.a., zebranym w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mysłowicach przy ul. Podgórskiej, obręb 0002 Brzęczkowice, oznaczonej jako działka nr 874/357 i nr 2047/349. 2024-01-24 09:17:20
Konkurs ofert na udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mysłowice na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji uprawiania sportu w 2024 r. pod nazwą: „Organizacja uprawiania sportu w 2024 r.” 2024-01-23 14:04:28
Ogłoszenie o wysokości wynagrodzenia za sporządzenie operatu szacunkowego dla biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2024 2024-01-22 10:17:11
Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru do wpisania na listę kandydatów na biegłych rzeczoznawców majątkowych na rok 2024 2024-01-19 13:34:32
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa windy zewnętrznej przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Mysłowicach przy ul. Górniczej na działkach nr 714/143, 715/136, 709/144, 708/147 w ramach zadania ,,poprawa jakości edukacji i rekreacji wraz z budową schroniska dla zwierząt w mieście Mysłowice w zakresie budowy windy w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Górniczej 4 celem dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych”. 2024-01-19 13:27:43
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Gminy Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, wszczęte zostało postępowanie administracyjne o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usługi wodnej obejmującej odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących rzeki Przemsza, wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu zabudowy jednorodzinnej przy ul. Długiej i ul. Wincentego Witosa w Mysłowicach, za pośrednictwem istniejącego wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w obrębie działek o numerach ewidencyjnych 634/21 i 1468/21 obręb Dziećkowice, gmina Mysłowice, woj. śląskie. 2024-01-18 09:49:57
Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek firmy RDM MANAGEMENT Sp. z o.o. Mysłowice Sp. K., ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 kwietnia 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.421.997.2019.MW/RKW-2020-2655, na szczególne korzystanie z wód, tj. na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających z terenu centrum handlowego Quick Park zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Katowickiej 64, do urządzeń kanalizacyjnych, których właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach, ul. Fabryczna 10, 41-400 Mysłowice. 2024-01-18 09:47:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci gazowej śr/c w Mysłowicach przy ul. Konopnickiej na działkach nr 3292/3 i 3294/3”. 2024-01-18 08:45:27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Termomodernizacja, nadbudowa i przebudowa budynku domu dziecka w Mysłowicach przy ul. Żeromskiego na działce nr 1261/138”. 2024-01-18 08:44:15
Informacja o możliwości pozyskania środków budżetu województwa śląskiego 2024-01-17 14:01:59
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2024-01-17 13:53:51
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.01.2024 r. zawiadamiające strony postępowania, że postanowieniem z 11 stycznia 2024 r., znak DOOŚ- WDŚZOO.420.34.2023.SK.5, uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej” w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. 2024-01-17 08:17:59
Obwieszczenie 2024-01-16 11:02:42
Obwieszczenie 2024-01-16 10:59:48
Obwieszczenie 2024-01-16 10:57:10
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego o kwalifikacji wojskowej w 2024 r. 2024-01-15 14:53:37
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji pn: „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w Mysłowicach w rejonie ulic Huta Amalii na działkach nr 2106/187, 2107/187, 7062/232, 5077/2330”. 2024-01-15 14:31:15
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2024-01-15 11:51:41
Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach pismem GL.RUZ.4210.211.2023.3.EGK z dnia 3 stycznia informuje, że na wniosek pełnomocnika spółki Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z/s w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie o: wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych oraz wydanie pozwoleń wodnoprawych. 2024-01-11 08:51:24
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 20/2023 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Mysłowicach przy ul. Kolejowej na działkach nr 4047/196, 2961/191, 3871/196, 3869/196, 234/7, 4046/196, 2150/196, 2136/190, 1346/202 obręb 0002 Brzęczkowice karta mapy 1”. 2024-01-11 07:59:42
Decyzja Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.5.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. o umorzeniu postępowania dotyczącego zwrotu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1292/147 o pow. 15 900 m², położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza oraz Jana Wysockiego, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr KA1L/00007641/7, stanowiącej współwłasność Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz właścicieli lokali mieszkalnych na rzecz Pani Barbary Golasowskiej i Pana Janusza Golasowskiego. 2024-01-09 10:12:30
Decyzja Prezydenta Miasta Jaworzna wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Nr WS.NSP.6821.3.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. o umorzeniu postępowania dotyczącego zwrotu działki oznaczonej numerem geodezyjnym 674/139 o pow. 813 m², położonej w Mysłowicach przy ul. Adama Mickiewicza, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr KA1L/00009959/3, stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Mysłowice oraz właścicieli lokali mieszkalnych na rzecz Pani Barbary Golasowskiej i Pana Janusza Golasowskiego. 2024-01-09 10:11:07
Obwieszczenie o II terminie licytacji 2024-01-08 13:39:58
Obwieszczenie o II terminie licytacji 2024-01-08 13:37:53
Obwieszczenie o II terminie licytacji 2024-01-08 13:35:51
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Mysłowice w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego miasta Mysłowice na rok 2024 2024-01-08 12:48:19
Korekta kalendarza polowań zbiorowych w sezonie 2023/2024 2024-01-05 13:36:09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Mysłowice w obszarze pomocy społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 2024-01-05 12:54:05
Wyniki konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Rehabilitacyjno – Opiekuńczego w Mysłowicach. 2024-01-02 09:28:57

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Górny

Data wytworzenia:
02 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Górny

Data publikacji:
02 sty 2024, godz. 09:28

Osoba aktualizująca informacje

Anna Górny

Data aktualizacji:
02 sty 2024, godz. 09:28