Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Prezydent Miasta

Dariusz Wójtowicz

ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

pok.: 205

tel.: (+48) 32 317 12 02

fax: (+48) 32 222 25 65

e-mail: prezydent@myslowice.pl

Przyjęcia mieszkańców:

 • pierwszy i trzeci poniedziałek każdego miesiąca w godzinach 15.00-17.00.

Prezydent Miasta przyjmuje mieszkańców po uprzednim uzgodnieniu spotkania w sekretariacie (p. 205) lub telefonicznie pod numerem: (+48) 32 317 12 02.

Prezydent jest kierownikiem Urzędu. Jako organ wykonawczy Gminy, kieruje jej bieżącymi sprawami oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Kancelarii Prezydenta.

Prezydent może przekazać niektóre czynności z zakresu prawa pracy do wykonywania w swoim imieniu innej osobie.

W czasie nieobecności Prezydenta - w zastępstwie - jego obowiązki wykonuje Pierwszy Zastępca Prezydenta, który jest upoważniony do realizacji zadań i podejmowania decyzji we wszelkich sprawach należących do właściwości Prezydenta z zastrzeżeniem art. 39 ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta

Zakres działań:

 •  Do wyłącznej kompetencji Prezydenta należy w szczególności:
 1. podejmowanie działań nieciepiących zwłoki, mających na celu ochronę interesu Miasta i ochronę porządku publicznego,
 2. współpraca z władzami wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej i związkami komunalnymi, których Miasto jest członkiem,
 3. sprawowanie nadzoru nad współpracą Miasta z zagranicą,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. udzielanie upoważnień dla pracowników Urzędu do wydawania w swoim imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. nadzorowanie realizacji zadań zleconych z ustawy,
 7. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
 8. koordynacja akcji ratowniczej w przypadku katastrof i klęsk żywiołowych,
 9. podejmowanie decyzji kadrowych w sprawach pracowników samorządowych,
 10. wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji pracy Urzędu,
 11. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 12. nadzór formalno – prawny nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 13. bezpośredni nadzór nad podporządkowanymi komórkami organizacyjnymi zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu,
 14. przedkładanie Radzie Miasta okresowych sprawozdań z bieżącej pracy,
 15. udzielanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje posłów, senatorów i radnych,
 16. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli.
Komórki podległe:
 • Audytor Wewnętrzny
 • I Zastępca Prezydenta Miasta
 • II Zastępca Prezydenta Miasta
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Kancelaria Prezydenta Miasta
 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
 • Pełnomocnik ds. Przedsięwzięć Publicznych
 • Pełnomocnik ds. systemów zarządzania
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Energetycznych
 • Samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 • Sekretarz Miasta
 • Skarbnik Miasta
 • Urząd Stanu Cywilnego
 • Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
 • Wydział Komunikacji Społecznej
 • Zespół Nadzoru Właścicielskiego
 • Zespół Radców Prawnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Mysłowice

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Administrator Mysłowice

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 15:01

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Smantek

Data aktualizacji:
11 sty 2024, godz. 08:43