Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zgromadzenia publiczne

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Zgromadzenia dzielimy na:

 • zwykłe

Zgromadzenia zwykłe – organizator zawiadamia gminę nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowanym terminem przeprowadzania zgromadzenia publicznego.

Organizator zgromadzenia zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, podając następujące informacje:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

 

 • uproszczone

Zgromadzenie uproszczone - czas jego zgłoszenia to nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed terminem zgromadzenia. Zgromadzenie, by mogło zostać zgłoszone w trybie uproszczonym, nie może powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zgłoszenie musi zawierać:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

 • zgromadzenie spontaniczne

Nowa regulacja wprowadza do polskiego systemu prawnego instytucję zgromadzenia spontanicznego. Zgodnie z definicją ustawową zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Tego rodzaju zgromadzenie nie są objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia.

Przepisy ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:

 1. organizowanych przez organy władzy publicznej;
 2. odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Informacje o zamiarze zorganizowania zgromadzeń publicznych będą umieszczane na Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Kontakt:

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego
e-mail: wzkiol@myslowice.pl
tel. 32 317 12 64
fax. 32 222 25 65


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grzegorz Snopek

Data wytworzenia:
11 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Grzegorz Snopek

Data publikacji:
11 paź 2023, godz. 12:00

Osoba aktualizująca informacje

Grzegorz Snopek

Data aktualizacji:
11 paź 2023, godz. 12:00