Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Fabryczna.

Prezydent Miasta Mysłowice

ogłasza ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej, obejmującej działkę nr 2637/224 o pow. 105 m2, na arkuszu mapy 4 obrębu 0001 Brzezinka, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00025225/7 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, zgodnie z przeznaczeniem obowiązującego miejscowego planu. Zbywana nieruchomość obejmująca działkę nr 2637/224 objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Brzezinka Zachodnia'', przyjętego Uchwałą Rady Miasta nr L/778/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., zgodnie z którym działka posiada przeznaczenie: 4PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń wyżej wym. planu miejscowego. Przedmiotowa nieruchomość nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Działka może służyć na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości do niej przyległych. Sprzedaż następuje w drodze ustnego przetargu ograniczonego do osób fizycznych i prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości bezpośrednio przyległych do niej i jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nin. nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działki nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.000,-zł

(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłoszenia przetargu stawka podatku VAT wynosi 23%). Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość wraz z należnym podatkiem VAT podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Osoby do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 5.200,-zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych) z zaznaczeniem numeru działki najpóźniej do dnia 20 marca 2024 roku, wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby te powinny również do dnia 21 marca 2024 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 311 Urzędu Miasta Mysłowice złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony - ul. Fabryczna”, dowody potwierdzające spełnienia warunków przetargu tj.:

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym, zawierające imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nin. nieruchomości, przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do gruntu gminnego.

3. Mapę ewidencyjną, wydaną przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Mysłowice, potwierdzającą zapisy w księdze wieczystej.

4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium.

5. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

6. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

7. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opiniami i dokumentami dotyczącymi zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu.

9. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

10. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Komisja Przetargowa w dniu 21 marca 2024 r. sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie w dniu 22 marca 2024 r. zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości oraz wywieszona na II piętrze w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 204

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed otwarciem przetargu (w dniu przetargu) jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Zbywana działka nr 2637/224 o pow. 105 m2 położona jest w Mysłowicach w dzielnicy Brzezinka. Przedmiotowa nieruchomość kształtem przypominająca trójkąt, stanowi grunt niezabudowany, jest nieogrodzona, nieforemna. Teren nieruchomości jest płaski. Mapa zasadnicza opracowana dla tego terenu wykazuje, że na przedmiotowej działce przez jej środek przebiega czynny przewód teletechniczny tA. Dodatkowo w północno-zachodnim wierzchołku działki nr 2637/224 projektowane jest przyłącze elektroenergetyczne kablowe nN dla obiektu handlowo usługowego w rejonie ul. Fabrycznej. Sieci uzbrojenia technicznego stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W sąsiedztwie wyznaczonej do sprzedaży nieruchomości gminnej znajdują się firmy usługowo – produkcyjne. Grunt gminny od strony wschodniej przylega do działki nr 1296/224, od zachodniej do działki nr 2506/214 oraz działki gminnej nr 2505/214. Od strony południowej graniczy z działką nr 1473/224, a od strony północnej z działką gminną nr 2636/224. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie oraz okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: wykonać badanie geotechniczne gruntu i ewentualnie dokonać odwodnienia działki; uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

5. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów, a nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomość, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nabytej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

6. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zleci uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych nabytej nieruchomości bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

 

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/

nieruchomości na sprzedaż/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 214 (w godz. pracy urzędu).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
1693898448068 (JPG, 4.82Mb) 2024-02-21 08:33:39 27
1693898448094 (JPG, 4.47Mb) 2024-02-21 08:33:39 17
1693898448118 (JPG, 3.16Mb) 2024-02-21 08:33:39 15
mapa ul. Fabryczna (PNG, 504.35Kb) 2024-02-21 08:33:39 32
plan miasta ul. Fabryczna (PNG, 151.51Kb) 2024-02-21 08:33:39 14
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Gabriela Mulczyk

Data wytworzenia:
21 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Dominika Bednarczyk

Data publikacji:
21 lut 2024, godz. 08:33

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Bednarczyk

Data aktualizacji:
21 lut 2024, godz. 08:33