Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o I przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej – ul. Świerkowa

Prezydent Miasta Mysłowice

ogłasza ustny przetarg ograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Świerkowej, obejmującej działkę nr 8946/403 o pow. 32 m2, na arkuszu mapy 3 obrębu 0007 Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00011397/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. Przedmiotowa nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. ww. działka pozostaje w strefie oznaczonej symbolem: MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zbywana działka może być wykorzystana na cele zgodne z zapisami ww. studium. Zagospodarowanie nieruchomości może nastąpić na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. Działka nr 8946/403 zlokalizowana jest nad złożem węgla kamiennego „Mysłowice” w tzw. terenie pogórniczym. Minister Klimatu i Środowiska decyzją z dnia 15 września 2021 r. stwierdził wygaśnięcie koncesji nr 137/94 z dnia 28 sierpnia 1994 r., na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża ,,Mysłowice''. W przypadku przeznaczenia działki na cele budowlane należy wykonać we własnym zakresie badań geologiczno-inżynierskich podłoża terenu zgodnie z wymogami: Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2023r. poz. 155) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033). Wyniki badań pozwolą ocenić możliwości i warunki planowanego zagospodarowania terenu.

Zbywana działka, ze względu na swoją powierzchnię, nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Sprzedaż następuje w drodze ustnego przetargu ograniczonego dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości bezpośrednio przyległych do niej. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Nin. nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla wyżej wym. działek nie zawierają wpisów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.200,-zł

(słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Sprzedaż nieruchomości może podlegać, zgodnie z przepisami, opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. Na dzień ogłaszania przetargu, sprzedaż nin. działki zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 33 tej ustawy. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, gdzie za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice, wskazanego w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Osoby do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem w przetargu zobowiązane są do wniesienia wadium w kwocie 1.840,-zł (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści złotych) z podaniem ww. numeru działki najpóźniej do dnia 27 marca 2024 r., wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

Osoby te powinny również do dnia 28 marca 2024 r. do godz. 9.00 w pokoju nr 311 Urzędu Miasta Mysłowice złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ustny ograniczony - ul. Świerkowa”, dowody potwierdzające spełnienie warunków przetargu tj.:

1. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ustnym przetargu ograniczonym, zawierające imiona i nazwiska wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości przyległych, serie i numery dowodów osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej przedmiotem przetargu.

2. Aktualny odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości przyległej do gruntu gminnego.

3. Mapę ewidencyjną, wydaną przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Mysłowice, potwierdzającą zapisy w księdze wieczystej.

4. Kserokopię dowodu wniesienia wadium.

5. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

6. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

7. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

8. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z opiniami i dokumentami dotyczącymi zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

9. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

10. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Komisja Przetargowa w dniu 28 marca 2024 r. sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie w dniu 29 marca 2024 r. zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości oraz wywieszona na II piętrze w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 11:45 w sali nr 309

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

Przed otwarciem przetargu (w dniu przetargu) jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje dot. zbywanej nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Zbywana działka nr 8946/403 o pow. 32 m2 położona jest w Mysłowicach przy ul. Świerkowej. Przedmiotowa działka stanowi wielokąt kształtem zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Mapa zasadnicza opracowana dla tego terenu wykazuje, że przez przedmiotową działkę przebiega sieć kanalizacyjna, gazowa oraz elektroenergetyczna niskiego napięcia. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie oraz okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: uporządkować nieruchomość, w przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia nieruchomości wykonać je na własny koszt, a w razie potrzeby dokonać ewentualnej wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (wszelkie koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca), wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne.

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytej nieruchomości sieci nieujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

5. Nieruchomość sprzedawana jest zgodnie z wyrysem z mapy zasadniczej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków wydanym przez Wydział Geodezji Urzędu Miasta Mysłowice. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic, nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt i staraniem nabywcy.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/ nieruchomości na sprzedaż/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. (32) 3171-236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. (32) 3171-320 (w godz. pracy urzędu).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
mapa 1 (JPG, 71.73Kb) 2024-02-20 14:59:48 40
mapa 2 (JPG, 494.87Kb) 2024-02-20 14:59:48 24
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Gabriela Mulczyk

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Górny

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 14:59

Osoba aktualizująca informacje

Anna Górny

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 15:05