Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenie o VI przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych - ul. Chrzanowskiej.

Prezydent Miasta Mysłowice ogłasza szóste ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Chrzanowskiej, zapisanych w księdze wieczystej nr KA1L/00021233/8 Sądu Rejonowego w Mysłowicach z przeznaczeniem pod zabudowę usługowo-produkcyjną wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie, przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnie

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

1.

nr 4039/415 o pow. 2224 m2 + udział ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2

247.500,- zł

(słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych)

49.500,- zł

2.

nr 4040/415 o pow. 2115 m2 + udział ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2

237.600,- zł

(słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćset złotych)

47.520,- zł

3.

nr 4041/415 o pow. 2146 m2 + udział ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2

240.570,- zł

(słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych)

48.114,- zł

Ww. działki położone są na arkuszu mapy 1 obrębu 0002 Brzęczkowice. Przeprowadzone ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nin. nieruchomości tj. pierwsze przetargi w dniu 13.09.2022 r., drugie przetargi w dniu 07.02.2023 r., trzecie przetargi w dniu 09.05.2023 r., czwarte przetargi w dniu 29 sierpnia 2023 r. oraz piąte w dniu 12 grudnia 2023 r. zakończyły się wynikiem negatywnym. Zgodnie z przyjętym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXII/346/16 z dnia 25 maja 2016 r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Brzezinka Północna” w Mysłowicach, ww. działki położone są w strefie oznaczonej symbolem 2.U/P - tereny zabudowy usługowo - produkcyjnej. Zagospodarowanie nin. nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych ustaleń ww. planu miejscowego. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi wieczystej prowadzonej dla tych nieruchomości nie zawierają wpisów. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny sprzedaży, zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień ogłaszania przetargu podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Mysłowice, wskazane w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania wskazanego rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice.

Przetargi odbędą się w dniu 3 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali nr 309

Urzędu Miasta w Mysłowicach przy ul. Powstańców 1.

W przetargu mogą brać udział osoby, które najpóźniej do dnia 27 marca 2024 r. wniosą odpowiednie wadium w pieniądzu, wpłacając je na konto depozytowe Urzędu Miasta Mysłowice Nr 13 1050 1214 1000 0023 5654 6974 ING Bank Śląski, z podaniem konkretnego nr działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę zobowiązane są wpłacić oddzielnie (osobne) wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, w dniu zapłaty reszty ceny sprzedaży.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu (bez oprocentowania), na konto przez nich wskazane. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej:

  1. Dowód wniesienia wadium (oryginał).

  2. Dokument tożsamości.

  3. Aktualny wypis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.

  4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu.

  5. Pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.

  6. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

  7. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również ich udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu.

  8. Numer i nazwę rachunku bankowego, na które zostanie zwrócone wadium, w przypadku nie wygrania przetargu.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje dot. zbywanych nieruchomości oraz warunki realizacji zamierzeń inwestycyjnych:

1. Działki niezabudowane, położone w Mysłowicach przy ulicy Chrzanowskiej przeznaczone do sprzedaży, na cele zgodne z zapisami wyżej wym. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. pod zabudowę usługowo-produkcyjną wraz z udziałem dla każdej z nich ¼ części w działce nr 4044/415 o pow. 1267 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową. Przedmiotowe nieruchomości położone są na południowy wschód od centrum miasta Mysłowice, w dzielnicy Brzezinka. Działki nr 4039/415, 4040/415, 4041/415 posiadają nieregularny kształt i są porośnięte zielenią nieurządzoną oraz pojedynczymi drzewami. W sąsiedztwie nieruchomości występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, warsztaty i zakłady usługowe. Przedmiotowe nieruchomości pozostają też w oddziaływaniu węzła komunikacyjnego „Brzęczkowice” (autostrada A4 - droga krajowa S1). Obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z drogi publicznej ulicy Chrzanowskiej, poprzez istniejący zjazd i działkę gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 3021/396 oraz wewnętrzną drogę dojazdową, która w części jest przedmiotem sprzedaży.

2. Nabywcy zobowiązani będą we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: wykonać badanie geotechniczne gruntu i ewentualnie dokonać odwodnienia działki; uporządkować teren oraz dokonać wycinki drzew i krzewów kolidujących z planowaną zabudową po wcześniejszym uzyskaniu stosownej decyzji na wycinkę (koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); wykonać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci uzbrojenia terenu oraz zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienie dostawy mediów oraz odbioru ścieków, a także wód opadowych. Współwłaściciele działki nr 4044/415 przeznaczonej pod wewnętrzną drogę dojazdową obowiązani będą na własny koszt i własnym staraniem wspólnie wykonać na tych działkach drogę dojazdową do działek nabytych w przetargu (dokonać wycinki zieleni, wyrównać i uporządkować teren, urządzić wjazd).

3. W przypadku wystąpienia w obrębie nabytych działek sieci nie ujawnionych na istniejących mapach i dokumentach, a kolidujących z inwestycją, jak też wystąpienia zmian w przepisach w tym dotyczących zagospodarowania przestrzennego, Miasto Mysłowice nie będzie ponosiło z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

4. Nabywca zobowiązany również będzie do poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów i opłat sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

5. Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a nabywca nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy z tytułu ewentualnej niezgodności pomiędzy stanem rzeczywistym a prawnym nieruchomość, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic nabytej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

6. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt zleci uprawnionemu geodecie okazanie punktów granicznych nabytej nieruchomości bądź wznowienie granic nabytej nieruchomości.

Treść nin. ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.myslowice.pl/nieruchomości/ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości lub www.bip.myslowice.pl/przetargi na nieruchomości oraz www.myslowice.pl/nieruchomości na sprzedaż/ ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 (na II piętrze) obok pok. 302. Szczegółowych informacji nt. przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami tel. 32 31 71 236 (pok. 311), w którym znajduje się dokumentacja zbywanej nieruchomości. Szczegółowych informacji o możliwości zabudowy i zagospodarowania działki można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta w Mysłowicach tel. 32 31 71 320 (w godz. pracy urzędu).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zdjęcie1 (JPG, 547.25Kb) 2024-02-20 15:04:15 30
Zdjęcie2 (JPG, 527.00Kb) 2024-02-20 15:04:15 17
Zdjęcie3 (JPG, 551.85Kb) 2024-02-20 15:04:15 16
mapa ul. Chrzanowska (PNG, 322.88Kb) 2024-02-20 15:04:52 35
orientacja ul. Chrzanowska (PNG, 2.21Mb) 2024-02-20 15:04:52 21
plan miasta ul. Chrzanowska (PNG, 404.56Kb) 2024-02-20 15:04:52 27
Zdjęcie (JPG, 524.23Kb) 2024-02-20 15:04:15 26
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Gabriela Mulczyk

Data wytworzenia:
20 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Anna Górny

Data publikacji:
20 lut 2024, godz. 15:04

Osoba aktualizująca informacje

Anna Górny

Data aktualizacji:
20 lut 2024, godz. 15:04