Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Mysłowice

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

ul. Spokojna – teren pod zabudowę mieszkaniową (ok. 0,44 ha)

Informacja o terenie zabudowanym, przygotowanym do zbycia na cele mieszkaniowe zgodnie z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice

1. Położenie

Nieruchomość zabudowana, położona w Mysłowicach przy ulicy Spokojnej.

Adres: 41 - 400 Mysłowice, ul. Spokojna

W skład nieruchomości wchodzi działka nr 1435/147 o pow. 4379 m2 na arkuszu mapy 3 obrębu 0001 Brzezinka, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00023020/6 Sądu Rejonowego w Mysłowicach, na której znajduje się budynek dawnej pieczarkarni w bardzo złym stanie technicznym nadającym się do rozbiórki.

2. Charakterystyka działki

Właścicielem nieruchomości jest Gmina Mysłowice.

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4379 m2 .

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice, uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., ww. działka położona jest w strefie ozn. symbolem: MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, wydanej na wniosek nabywcy. W decyzji tej, na podstawie analizy urbanistycznej sąsiedztwa nieruchomości, określony zostanie możliwy sposób zagospodarowania terenu oraz charakter zabudowy. Grunt po wyburzeniu obiektu może być przeznaczony na cele mieszkaniowe.

Zbywana nieruchomość zlokalizowana jest w granicach Obszaru Górniczego i Terenu Górniczego „Wesoła II”. Szczegółowych informacji o możliwości oddziaływania wyrobisk górniczych na powierzchnię terenu uzyskać można w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Mysłowice – Wesoła w Mysłowicach. W przypadku przeznaczenia działki na cele budowlane, proponuje się wykonanie badań geologiczno – inżynierskich podłoża terenu. Wyniki badań pozwolą ocenić możliwości i warunki planowanego zagospodarowania terenu. Przy zabudowie ww. działki, wody opadowe powstające na przedmiotowym terenie przyszły nabywca powinien zagospodarować na własnej posesji (w pobliżu nie ma kanalizacji deszczowej). W zakresie ochrony zieleni i zadrzewień należy dochować wymagań określonych w ustawie o ochronie przyrody (rozdział 4).

Dojazd komunikacją indywidualną: ulicami Laryską, Marii Konopnickiej, a następnie Spokojną.

Uzbrojenie - rejon nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, gazową, wodociągową i kanalizacji sanitarnej.

3. Sposób zagospodarowania

Charakterystyka: Nieruchomość zabudowana położona w Mysłowicach w dzielnicy Larysz – Hajdowizna przy ulicy Spokojnej, przeznaczona do sprzedaży na cele mieszkaniowe zgodnie z zapisami wyżej wym. Studium. Zbywana działka nr 1435/147 posiada kształt zbliżony do kwadratu, jest mocno porośnięta krzakami i samosiejkami, przez północno - zachodni róg działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę, gaz, w ulicy Spokojnej znajduje się również kanalizacja sanitarna. Na działce tej znajduje się opuszczony od 2007 roku budynek dawnej pieczarkarni o pow. zabudowy 319 m2 (dane z operatu ewidencji gruntów i budynków kartoteki budynku) i o pow. użytkowej 396,20 m2 (pomiar z natury), w bardzo złym stanie technicznym, zagrażający zdrowiu i życiu ludzi. Budynek użytkowy wybudowany w latach 80-tych, wolnostojący, niepodpiwniczony, składający się z części socjalnej, 2 hal produkcyjnych jednokondygnacyjnych oraz hali pomocniczej. Dwie hale posiadają dach betonowy, natomiast w trzeciej hali dach drewniany uległ spaleniu. Zużycie budynku przyjęto na poziomie 85 %. Dodatkowo na działce znajdują się mury pomieszczeń gospodarczych o powierzchni: 19 m2 i 7,70 m2, które nie przedstawiają wartości rynkowej. Przedmiotowa nieruchomość może być wykorzystana pod zabudowę z zastrzeżeniem, że projektowane obiekty budowlane nie mogą naruszać istniejącego uzbrojenia terenu i przy ich lokalizacji zostaną zachowane odpowiednie odległości od sieci. Nabywca zobowiązany będzie zapewnić właścicielom sieci dostęp do sieci, celem przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia awarii. W przypadku, gdyby jednak projektowana zabudowa kolidowała z przebiegającymi sieciami, nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt dokonać przełożenia sieci, po uzgodnieniu z gestorem sieci. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywca przejmie nieruchomość w stanie istniejącym, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy. Obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości winna się odbywać bezpośrednio z drogi publicznej ul. Spokojnej. Lokalizację zjazdu nabywca uzgodni z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu.

Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt w razie potrzeby: Dokonać rozbiórki obiektów i uporządkować teren; Wykonać badanie geotechniczne gruntu w przypadku nowej zabudowy; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków i wód opadowych; Dokonać wycinki zieleni, po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją (ewentualne koszty i opłaty z tym związane ponosi nabywca); Dokonać drenażu i odwodnienia nieruchomości.

 

4.Tryb zbycia.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

W przypadku zainteresowania nabyciem przedmiotowej nieruchomości szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Mysłowice przy ul. Powstańców 1 tel. 32 31 71 236 (pok.311). Szczegółowych informacji o możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości można uzyskać w Wydziale Architektury, Planowania i Strategii Urzędu Miasta Mysłowice, tel. 32 31 71 324 (w godz. pracy urzędu).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zdjęcie 1 (JPG, 3.40Mb) 2024-06-11 14:37:40 2
zdjęcie 2 (JPG, 3.49Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 3 (JPG, 3.10Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 4 (JPG, 3.45Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 5 (JPG, 2.35Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 6 (JPG, 3.34Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 7 (JPG, 1.39Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 8 (JPG, 1.39Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 9 (JPG, 1.39Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
zdjęcie 10 (JPG, 2.51Mb) 2024-06-11 14:37:40 1
mapa zasadnicza Spokojna (PDF, 1.04Mb) 2024-06-11 14:37:40 2
orientacja Spokojna (PDF, 2.12Mb) 2024-06-11 14:39:06 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Gabriela Mulczyk

Data wytworzenia:
11 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Dominika Bednarczyk

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 14:37

Osoba aktualizująca informacje

Dominika Bednarczyk

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 14:40